ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ
ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ


 

Најчешћа

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ


Шта је органска пољопривреда?

Под појмом ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ подразумева се пољопривредна производња здраве хране на здрав и природан начин. Основне компоненте система органске производње су избегавање употребе вештачких материја у производњи и промовисање искључиво природних материја које се користе као ђубрива, пестициди или адитиви у производњи и преради хране.

 

Које су њене предности?

Основна предност органске пољопривреде је у производњи високо вредне и здравствено безбедне хране , која ће бити извор здравља људи и животиња. Познато је да многе болести савременог човечанства долазе од неправилне исхране и употребе загађене и неисправне хране.
Друга велика предност је очување и заштита животне средине, чиме обезбеђујемо чисто земљиште, воде и ваздух и за наше потомке.
Трећа вредност је за саме пољопривредне произвођаче јер обезбеђују себи сигуран пласман производа и више цене за исте производе у односу на конвенционалну пољопривреду.
Четврта вредност је за државу, која се огледа у развоју пољопривреде, али и привреде.

 

Зашто се бавити њоме?

Разлоге да пређу са конвенционалне пољопривреде на органску, пољопривредни произвођачи виде у следећим чињеницама:
Производња високо вредне и здравствено безбедне хране
Очување и заштита животне средине
Сигуран пласман. Европско тржиште је незасићено. Фармери не могу проивести количине које могу продати.
Повећана тражња за овим производима у свету
Више цене у односу на производе добијене у конвенционалној тј. интензивној пољопривреди
Подстицајне мере државе за развој органске пољопривреде
Смањени трошкови производње због некоришћења хемијских средстава и вештачких ђубрива
Пуна искоришћеност међупроизвода, отпадака и енергије, нарочито на интегралним фармама


Шта је циљ Центра?

Циљ Центра је промовисање и развој органске пољопривреде.

 

Који су задаци Центра и које активности предузима на плану извршења циља?

Ради остваривња својих циљева Центар нарочито:
Прикупља писане, електронске и визуелне материјале везане за органску храну и органско фармерство.
Организује сам или удружен са другим организацијама семинаре, скупове и стручна предавања везана за органску пољопривреду.
Објављује публикације информативног, саветодавног и едукативног карактера везане за органску пољопривреду и производњу, у складу са законом.
Сарађује са универзитетима, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве органском пољопривредом и органском храном.
Предузима активности на плану организованог одласка и боравка, тј. узима учешће на семинарима и скуповима посвећеним органској пољопривреди у земљи и иностранству чији је циљ стална едукација чланова Центра и стално унапређење знања која се тичу органске пољопривреде, органске производње и органске хране.
Остварује посебну сарадњу са пољопривредним произвођачима и другим заинтересованим грађанима која се базира на информисању, саветовању и едуковању истих о чињеницама које се односе на органску пољопривреду.

 

Како се постаје члан Центра?

Члан Центра може бити свако лице које прихвата циљеве Центра и Статут, као и свако лице које је заинтересовано да прошири своја знања о органској пољопривреди и производњи.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор.
Чланство се стиче потписивањем приступнице.
Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.
Чланство у Центру престаје дужом неактивношћу члана.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина на предлог Управног одбора.


Шта је визија Центра?

Визија Центра. Ми видимо Центар за развој органске пољопривреде као респектабилну организацију која је стожер развоја органске пољопривреде у Поморавском округу, а кроз сарадњу са другим сличним организацијама и у Србији.
План је да ЦРОП расте и развија се у смислу повећања броја чланова, активиста, пројеката, финансијске и географске могућности деловања и све у складу са потребама али и могућностима Поморавског округа и Републике Србије.

 

Шта је мисија Центра?

Мисија Центра је да се ангажовањем чланова центра, али и активним учешћем грађана делује у правцу развоја органске пољопривреде (пољопривреде здраве хране на здрав и природан начин) и операционализације овог задатка кроз предузетничку акцију.


Како Центар помаже пољопривредним произвођачима и фармерима?

Центар види себе као главног партнера пољопривредних произвођача и фармера. Он им одговара на сва питања, тражи информације за њих, даје упутства, обавештава и даје информације везане за:
Стандарде који се примењују у органској пољопривредној производњи
Сертификацију производа
Грантове, подстицајна кредитна и бесповратна средства које даје Влада Републике Србије (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде) или међународне организације и фондације
Потрбне услове и документацију за добијање тих средстава
Тржиште и пласман производа
И слично


Центар ће у наредном периоду начинити кораке и напоре на налажењу начина да нашим пољопривредним произвођачима омогући да посете органске фарме у Европи. Циљ овог пројекта је упознавање наших фармера са начином рада европских фармера, размена искуства и остваривање сарадње.

 

Какве су шансе Србије за развој органске пољопривреде?

Србија има изванредне услове и потенцијале за развој пољопривреде, а Поморавље као један веома плодан регион се нарочито истиче у том светлу. Поморавље захваљујући свом географском положају и природним и климатским карактеристикама има услове за развој свих пољопривредних грана (ратарство, воћарство, виноградарство, сточарство, пчеларство, сакупљање лековитог биља и дивљих плодова...). Нарочит потенцијали за развој органске пољопривреде огледа се у чињеници да је на овим просторима у протеклим годинама изостала или била примењивана редукована употреба хемијских средстава због лоше економске и финансијске ситуације пољопривредних произвођача.

 Сва права задржана - Агенција Autentik