ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ
ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ


 

Центар за развој органске пољопривреде је непрофитна, нестраначка и невладина организација. Основана је од стране младих, образованих и креативних људи различитих образовних профила (економисти, менаџери, правници, биолози).
Настала је на иницијативу њеног председника, а на основу уочених актуелних проблема и потреба грађана Републике Србије. Центар пре свега представља иницијативу за ангажовање интелектуалних, финансијских, материјалних и људских ресурса на изради и реализацији пројеката за развој еколошке свести, органске пољопривреде и предузетништва.
Визија Центра. Ми видимо Центар за развој органске пољопривреде као респектабилну организацију која је стожер развоја органске пољопривреде у Србији.
Мисија Центра је да се ангажовањем чланова центра, али и активним учешћем грађана делује у правцу развоја органске пољопривреде (пољопривреде здраве хране на здрав и природан начин) и операционализације овог задатка кроз предузетничку акцију.

План је да ЦРОП расте и развија се у смислу повећања броја чланова, активиста, пројеката, финансијске и географске могућности деловања и све у складу са потребама али и могућностима Републике Србије.


Ради остваривња својих циљева Центар нарочито:
1. Прикупља писане, електронске и визуелне материјале везане за органску храну и органско фармерство.
2. Организује сам или удружен са другим организацијама семинаре, скупове и стручна предавања везана за органску пољопривреду.
3. Објављује публикације информативног, саветодавног и едукативног карактера везане за органску пољопривреду и производњу, у складу са законом.
4. Сарађује са универзитетима, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве органском пољопривредом и органском храном.
5. Предузима активности на плану организованог одласка и боравка, тј. узима учешће на семинарима и скуповима посвећеним органској пољопривреди у земљи и иностранству чији је циљ стална едукација чланова Центра и стално унапређење знања која се тичу органске пољопривреде, органске производње и органске хране.
6. Остварује посебну сарадњу са пољопривредним произвођачима и другим заинтересованим грађанима која се базира на информисању, саветовању и едуковању истих о чињеницама које се односе на органску пољопривреду.Сва права задржана - Агенција Autentik